acte-necesare

Mai jos, aveţi posibilitatea să identificaţi actele necesare pentru cele mai utilizate operaţiuni juridice notariale, cu precizarea că fiecare operaţiune în parte are particularităţile ei, iar lista de mai jos va fi completată de notarul public instrumentator, în măsura în care este necesar.

 • Dezbaterea succesiunii

  • Certificatul de deces;
  • Certificatul de căsătorie al soţului supravieţuitor(sau certificat de deces/certificate de moştenitor);
  • Certificatul de naştere al soţului supravieţuitor;
  • Actul de identitate al soţului supravieţuitor;
  • Certificatele de naştere ale moştenitorilor;
  • Certificatele de căsătorie, în cazul moştenitoarelor;
  • Actele de identitate ale moştenitorilor;
  • Contractul de vânzare-cumpărare, procesul verbal, adeverinţa de achitare integrala a apartament, cadastru, încheiere de intabulare;
  • Certificatul fiscal pentru apartament;
  • Actul de concesiune;
  • Adeverinţă de valoare pt. locurile de veci (de la Adm. Cimitirelor) ;
  • Certificat de acţionar;
  • Actele de proprietate ale autoturismului;
  • Certificat fiscal pt. autoturism;
  • Titlu de proprietate teren + cadastru;
  • Certificat fiscal pt. teren;
  • Declaraţii de acceptare, renunţare, testament – dacă există;
  • Referat de la Judecătoria sectorului unde defunctul a avut ultimul domiciliu (pentru defuncţii decedaţi până în 1995) ;
  • Trei martori care să nu fie rude şi să-l fi cunoscut pe defunct de peste 10 ani.
 • Testamente

  • Actul de identitate al testatorului, persoana care lasă testamentul (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport)
  • Date de identificare ale legatarului, persoana în favoarea căreia se lasă testamentul (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport)
  • Doi martori(care trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă şi de Legea 36/1995) cu actele de identitate
 • Promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare

  • Acte de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, dovadă achitare pret, dovadă radiere ipotecă, act de vânzare-cumpărare autentificat, sentință civilă –definitivă și irevocabilă, titlul de proprietate etc.). Dacă imobilul a fost dobândit prin moștenire, se va prezenta și certificatul de moștenitor;
  • Documentație cadastrală(CADASTRU – intocmit de un expert cadastral);
  • Încheierea de intabulare;
  • Extras de carte funciară de autentificare – se solicită numai prin intermediul acestui birou notarial cu 4 zile lucrătoare înaintea semnării contractului de vânzare și este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
  • Extrase de cont prezentate de vânzători şi cumpărători, vizate de instituţia de credit, care să ateste că aceştia sunt titularii conturilor în care se achită preţul respectiv de unde se plăteşte preţul vânzării;
  • Cărţile de identitate ale părților;
  • Certificat de căsătorie, dacă este cazul;
  • Persoane juridice: actul constitutiv, certificat de înregistrare la Registrul Comerțului, certificat constatator de la Registrul Comertului, Hotărâre AGA, ștampila societății;
 • Contracte de vânzare-cumpărare/ donaţie/ schimb/ întreţinere/ rentă viageră

  • Acte de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, dovadă achitare preţ, dovadă radiere ipotecă, act de vânzare-cumpărare autentificat, sentință civilă –definitivă și irevocabilă, titlul de proprietate etc.). Dacă imobilul a fost dobândit prin moștenire, se va prezenta și certificatul de moștenitor;
  • Documentație cadastrală(CADASTRU – intocmit de un expert cadastral);
   Încheierea de intabulare;
  • Promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare – daca există
  • Extras de carte funciară de autentificare – se solicită numai prin intermediul acestui birou notarial cu 4 zile lucrătoare înaintea semnării contractului de vânzare și este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
  • Certificatul de atestare fiscală care să ateste achitarea la zi a tuturor obligaţiilor bugetare. Certificatul este valabil doar în luna emiterii, iar dacă există roluri deschise pe numele fiecărui coproprietar, trebuie prezentate certificate de atestare fiscală pentru toate rolurile fiscale;
  • Adeverinţă din partea asociaţiei de proprietari, care să ateste dovada achitării la zi a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, eliberată în original sub semnătura preşedintelui şi a administratorului asociaţiei de proprietari, cu precizarea numelui şi prenumelui acestora, şi cu ştampila asociaţiei de proprietari;
  • Certificat de performanță energetică;
  • Polița de asigurare împotriva dezastrelor (PAD);
  • Ultima factură ENEL și chitanța de achitare a acesteia;
  • Extrase de cont prezentate de vânzători şi cumpărători, vizate de instituţia de credit, care să ateste că aceştia sunt titularii conturilor în care se achită preţul respectiv de unde se plateste pretul vânzării;
  • Cărţile de identitate ale părților;
  • Certificat de căsătorie, dacă este cazul;
  • Persoane juridice: actul constitutiv, certificat de înregistrare la Registrul Comerțului, certificat constatator de la Registrul Comerţului, hotărâre AGA, ștampila societății;
  • Pentru contractul de întreţinere se impune asistenta autorităţii tutelare pentru persoanele vârstnice.
 • Contracte de partaj/ lotizare/ alipire

  • Acte de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, dovadă achitare preţ, dovadă radiere ipotecă, act de vânzare-cumpărare autentificat, sentință civilă –definitivă și irevocabilă, titlul de proprietate etc.). Dacă imobilul a fost dobândit prin moștenire, se va prezenta și certificatul de moștenitor;
  • Documentație cadastrală(CADASTRU – intocmit de un expert cadastral);
  • Încheierea de intabulare;
  • Extras de carte funciară de autentificare – se solicită numai prin intermediul acestui birou notarial cu 4 zile lucrătoare înaintea semnării contractului de vânzare și este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
  • Certificatul de atestare fiscală care să ateste achitarea la zi a tuturor obligaţiilor bugetare. Certificatul este valabil doar în luna emiterii, iar dacă există roluri deschise pe numele fiecărui coproprietar, trebuie prezentate certificate de atestare fiscală pentru toate rolurile fiscale;
  • Adeverinţă din partea asociaţiei de proprietari, care să ateste dovada achitării la zi a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, eliberată în original sub semnătura preşedintelui şi a administratorului asociaţiei de proprietari, cu precizarea numelui şi prenumelui acestora, şi cu ştampila asociaţiei de proprietari;
  • Ultima factură ENEL și chitanța de achitare a acesteia;
  • Certificat de urbanism
  • Cărţile de identitate ale părților;
  • Certificat de căsătorie, dacă este cazul;
  • Persoane juridice: actul constitutiv, certificat de înregistrare la Registrul Comerțului, certificat constatator de la Registrul Comerţului, hotărâre AGA, ștampila societății;
 • Contracte de ipotecă

  • Acte de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, dovadă achitare pret, dovadă radiere ipotecă, act de vânzare-cumpărare autentificat, sentință civilă –definitivă și irevocabilă, titlul de proprietate etc.). Dacă imobilul a fost dobândit prin moștenire, se va prezenta și certificatul de moștenitor;
  • Documentație cadastrală(CADASTRU – intocmit de un expert cadastral);
   Încheierea de intabulare;
  • Extras de carte funciară de autentificare – se solicită numai prin intermediul acestui birou notarial cu 4 zile lucrătoare înaintea semnării contractului de vânzare și este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
  • Certificatul de atestare fiscală care să ateste achitarea la zi a tuturor obligaţiilor bugetare. Certificatul este valabil doar în luna emiterii, iar dacă există roluri deschise pe numele fiecărui coproprietar, trebuie prezentate certificate de atestare fiscală pentru toate rolurile fiscale;
  • Cărţile de identitate ale părților;
  • Certificat de căsătorie, dacă este cazul;
  • Persoane juridice: actul constitutiv, certificat de înregistrare la Registrul Comerțului, certificat constatator de la Registrul Comerţului, hotărâre AGA, ștampila societății;
 • Contracte de comodat / închiriere

  • Acte de proprietate imobil (contract de vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, dovadă achitare preţ, dovadă radiere ipotecă, act de vânzare-cumpărare autentificat, sentință civilă –definitivă și irevocabilă, titlul de proprietate etc.). Dacă imobilul a fost dobândit prin moștenire, se va prezenta și certificatul de moștenitor;
  • Acte de proprietate autoturism (talon, carte de identitate)
  • Documentație cadastrală(CADASTRU – intocmit de un expert cadastral); – pentru imobile
  • Încheierea de intabulare; – pentru imobile
  • Extras de carte funciară de autentificare – se solicită numai prin intermediul acestui birou notarial cu 4 zile lucrătoare înaintea semnării contractului de vânzare și este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii; – pentru imobile
  • Cărţile de identitate ale părților;
  • Certificat de căsătorie, dacă este cazul;
  • Persoane juridice: actul constitutiv, certificat de înregistrare la Registrul Comerțului, certificat constatator de la Registrul Comertului, hotărâre AGA, ștampila societății;
 • Divorţuri

  • Certificat de căsătorie
  • Certificate de naştere soţi
  • Cărţile de identitate ale soţilor
 • Declarații

  • Cărţile de identitate ale părții;
  • Alte documente necesare, după specificul solicitării dvs.
 • Procuri

  • Cărţile de identitate ale părților;
  • Alte documente necesare, după specificul solicitării dvsa
 • Legalizări de copii ale unor înscrisuri

  • Exemplarul documentului în original.
  • Copii legalizate de pe actele autentificate din arhiva biroului notarial se eliberează numai părţilor, succesorilor şi reprezentanţilor acestora.
  • Nu se pot elibera copii legalizate de pe înscrisurile care conţin corecturi, ştersături, adăugiri, cuvinte tăiate sau alte particularităţi, dacă nu sunt confirmate prin semnătura şi sigiliul autorităţii care le-a întocmit.
  • Copiile legalizate de pe actele autentice se vor elibera după verificarea prealabilă la locul unde se află arhiva în care se regăseşte documentul care se solicită a fi legalizat.
 • Legalizări de semnătură

  • Cărţile de identitate ale părților;
  • Actul pe care solicitaţi legalizarea semnăturii. Acesta trebuie să fie nesemnat, în câte exemplare doriţi, plus unul pentru arhiva biroului notarial.
 • Darea de dată certă unor înscrisuri

  Actul pe care solicitaţi darea de dată certă. Acesta trebuie să fie nedatat, în câte exemplare doriţi, plus unul pentru arhiva biroului notarial.

 • Acte constitutive şi adiţionale pentru societăţi comerciale

  • Cărţile de identitate ale părții;
  • Dovada disponibilităţii denumirii se eliberează de Oficiul Registrului Comerţului de la Camera de pe lângă
  • Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului respectiv sau a Municipiului Bucureşti, după caz.
  • Actul doveditor al sediului( act de proprietate, contract de închiriere etc.)
  • Actele adiţionale se referă la modificarea unor elemente a actelor constitutive (capital, număr de membrii, obiectul activităţii, sedii, filiale, sucursale etc.).
 • Certificarea unor fapte

  Notarul public poate certifica următoarele fapte pe care le constată personal:

  • faptul că o persoană se află în viaţă;
  • faptul că o persoană se află într-un anumit loc;
  • faptul că persoana din fotografie este aceeaşi cu persoana care cere certificarea;
  • faptul că o persoană, ca urmare a unei somaţii sau notificări, s-a prezentat sau nu într-o anumită zi şi la o anumită oră la sediul biroului notarial şi declaraţia acesteia.
  • rezultatele tombolelor, tragerilor la sorţi, concursurilor, loteriilor publicitare, organizate de entităţi autorizate în conformitate cu acte normative speciale, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe;
  • certificarea site-urilor, programelor informatice sau a altor produse, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe;
  • certificarea altor fapte care nu sunt date în competenţa exclusivă a altor organe.

  Documente necesare:

  • Cărţile de identitate ale părții;
  • Somatia, Notificarea.
  • Alte documente necesare, după specificul solicitării dvs.